Adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos
8 noviembre, 2018
0

1.- Anàlisis de les dades de les dades de  caràcter personal. Cal fer una anàlisi de la tipologia de dades de caràcter personal: clients, proveïdors, contactes, treballadors, videovigilància, etc.

 

2.- Contractes amb encarregats de tractament.  En segon lloc cal veure a quines altres empreses es cedeixen les dades de caràcter personal (el cas més típic es el de les gestories). Cal relacionar-les i elaborar els contractes.

 

3.- Usuaris, confidencialitat  i autoritzacions de tractament de dades personals. S’han de relacionar els usuaris (treballadors) de l’empresa que tracten dades de  caràcter personal, indicant el seu perfil i especificant els tipus de dades que tracten o manipulen. A partir d’aquesta relació cal elaborar els documents de confidencialitat que han de signar tots ells. També cal valorar les autoritzacions per a la sortida de l’empresa de documentació per diferents  mitjans.

 

4.-  Anàlisi de riscos. S’han d’analitzar les possibles amenaces i vulnerabilitats de la nostra empresa pel que fa la preservació, seguretat i inviolabilitat de les dades de caràcter personal de les que la nostra empresa es responsable. Això inclou:

– Anàlisi d’amenaces i vulnerabilitats de:

– l’espai físic : magatzems, oficines, documents en papers,  etc.

– connexions d’internet, tant dins com des de fora de l’empresa

– Allotjaments d’internet, correu electrònic, etc.

– còpies de seguretat: en discs durs externs, núvol, etc.

– anàlisis d’equips informàtics: antivirus, tallafocs, xarxes locals, CPU’s

– etc.

 

5.- Mesures de seguretat. En cinquè lloc, a partir de les dades de l’anàlisi de riscos, cal definir les mesures de seguretat que ha implantat o ha d’implantar l’empresa.

 

6.-  Els drets dels usuaris i el deure d’informar.  S’hauran de redactar totes les clàusules informatives necessàries per incloure, si cal, a : factures, pressupostos, emails, pàgines web, contactes web, newsletters, etc.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

Aceptar

La actualidad en tu correo!

Añádeme a la lista de la newsletter:

 

Le informamos que los datos personales que nos proporciona están protegidos de acuerdo con la legislación vigente en protección de datos de carácter personal. El responsable del tratamiento es Abac Data Consulting SL, con CIF: B25840356 y tratará sus datos para realizar su gestión comercial. Los datos proporcionados se conservarán durante cinco años. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que haya una obligación legal. Usted puede solicitar en cualquier momento el acceso a sus datos personales, así como a su rectificación, oposición y cancelación, para ello deberá dirigirse, indicando sus datos pesonal, en Abac Data Consulting SL mediante el correo electrónico info@abacconsultoria.com

Politica de Privacidad

Acepto la política de Privacidad

Tu correo electrónico: