Serveis especialitzats

Les empreses que transportin mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable; o que siguin responsables de les operacions de càrrega o descàrrega vinculades a aquests transports hauran de designar, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1566/1999, de 8 d'octubre, en funció del mitjà de transport i de les mercaderies transportades, almenys un Conseller de Seguretat encarregat de contribuir a la prevenció de riscos per a les persones, els béns o el medi ambient inherent a aquestes activitats. Segons el ADR, les classes de mercaderies perilloses són les següents:
 • Classe 1: Matèries i objectes explosius.
 • Classe 2: Gasos inflamables, gasos no inflamables no tòxics i gasos tòxics
 • Classe 3: Líquids inflamables.
 • Classe 4: Matèries sòlides inflamables, matèries autorreactivas i matèries explosives desensibilizadas sòlides. Matèries que poden experimentar inflamació espontània i matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables.
 • Classe 5: Matèries comburentes. Peròxids orgànics.
 • Classe 6: Matèries tòxiques. Matèries infeccioses.
 • Classe 7: Matèries radioactives.
 • Classe 8: Matèries corrosives.
 • Classe 9: Matèries i objectes que presentin perills diversos.

La Seguretat Industrial és el requisit indispensable a complir dins de la gestió empresarial que el seu objectiu principal és la limitació de riscos laborals -igual que la protecció contra accidents- tant com dels treballadors com de les instal·lacions, vehicles i/o equips.

L'activitat que desenvolupem dins de l'àmbit de la Seguretat Industrial té com a objectiu garantir la seguretat en les instal·lacions tant a través de la inspecció, establerta segons normativa vigent com a controls voluntaris de l'empresa.

Disposem de les corresponents autoritzacions com a entitat col·laboradora de l'administració.

En l'àmbit de la Seguretat Industrial prestem serveis relacionats amb:

• Equips d'Elevació: Ascensors i Grues.

• Instal·lacions d'Alta Tensió. Línies Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació.

• Instal·lacions de Baixa Tensió.

• Eficiència Energètica en Enllumenat Exterior.

• Equips a Pressió.

• Seguretat en Màquines.

• Instal·lacions Petrolíferes.

• Emmagatzematge de Productes Químics.

• Instal·lacions de Protecció Contra Incendis.

• Instal·lacions Frigorífiques.

• Instal·lacions Tèrmiques en Edificis.

• Instal·lacions Receptores d'Aigua.

• Vehicles per al Transport de Mercaderies Peribles (ATP).

• Conseller de Seguretat (ADR).

• Soroll ambiental.

• Contaminants ambientals.

• Aplicador de fitosanitari.

• Manipulador de gasos fluorados.

Segons l'establert en el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, les empreses que contractin o subcontractin la realització de qualsevol treball en una obra de construcció deuran acreditar que les seves empreses contractistes o subcontractistes estan inscrites en el Registre d'empreses Acreditades (REA), sol·licitant un certificat d'inscripció.

Per donar compliment amb els preceptes específics del Reial decret 681/2003, de 12 de juny, que regula la protecció de la salut i la seguretat laboral davant els riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball, s'ha de disposar d'un informe específic i, per tant, un control de les atmosferes explosives. Aquest informi-control pot ser requerit amb data anterior a qualsevol control de l'autoritat laboral i ha de ser actualitzat i ajustat a les instal·lacions actuals.

En aquest Reial decret es contemplen una sèrie d'obligacions de l'empresari per prevenir les explosions i protegir als treballadors enfront d'aquestes. L'empresari ha de prendre diferents mesures de caràcter tècnic o organitzatiu -sempre d'acord amb els principis bàsics que han d'inspirar l'acció preventiva- que es combinaran o completaran, quan sigui necessari, amb mesures contra la propagació de les explosions. Així i tot, s'hauran de prendre mesures de caràcter específic consistents en l'obligació d'avaluar els riscos d'explosió, així com la de coordinar quan en un mateix lloc de treball hi hagi treballadors de diverses empreses, a més de l'obligació d'elaborar un document de protecció contra explosions i de classificar per zones les àrees on es puguin formar atmosferes explosives. Aquestes mesures s'han de revisar periòdicament.

Som una empresa 100% privada, especialitzada i acreditada per l'autoritat laboral en prevenció de Riscos Laborals i que treballa per a tot tipus d'entitats (públiques i privades) des de l'any 2000 amb un equip d'unes 80 persones: tècnics en prevenció homologats (enginyers, químics, biòlegs...), metges del treball, DUE d'empresa i una secció de tècnics especialistes en atmosferes explosives.

Les empreses que dins de la seva activitat tinguin riscos derivats d'atmosferes explosives tenen l'obligació de seguir els preceptes específics del Reial decret 681/2003 -de protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats de les atmosferes explosives en el lloc de treball- que preveu una sèrie d'obligacions per a l'empresari amb la finalitat de prevenir les explosions i de protegir als treballadors. L'empresari ha de prendre diferents mesures de caràcter tècnic i organitzatiu que es combinaran i/o completaran amb mesures contra la propagació de les explosions.

 • Estudis i Estudis bàsics de seguretat i Salut.
 • Redacció de Planes de seguretat i Salut.
 • Coordinació d'obra en fase d'execució.
 • Recurs Preventiu.
 • Comunicació d'obertura del Centre de Treball.
 • Gestió documental en plataformes de CAU.
 • Formació Conveni FLC/*FMF.
 • Formació Teòric-Pràctica d'equips auxiliars d'obra.
 • Registre d'empreses Acreditades (REA).
 • Planes d'amiant: Genèrics - Específics.

Gestió de la coordinació d'activitats empresarials, establertes en el Reial decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de Riscos Laborals.
Disposem del servei de gestió documental requerit per a les empreses contractistes de les plataformes CAU.

INFORMES HIGIÈNICS
Totes les empreses que treballin amb productes químics tenen l'obligació, segons disposa la Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals, de detectar i controlar la seva concentració en l'ambient laboral, així com de prendre les mesures preventives necessàries per a la seva reducció i/o eliminació.
Oferim la realització dels mostrejos necessaris per a la detecció de contaminants ambientals en les seves instal·lacions.

 

MESURAMENTS HIGIÈNICS QUÍMICS
Àcids Inorgànics: HCl, HF, H2SOTA4, HNO3, H3PO4, etc.
Aldehids: Formaldehd, Acetaldehído, Furfural, acroleína, glutaraldehído, etc.
Compostos Orgànics Volàtils (COV's): Benzè, Tolueno, Xileno, Hexano, Acetona, Etanol, Screening Industrials (+50 compostos), etc.
Fibres Amiant
Pols de farina
Pols de fusta
Gasos: Cl2, Br2, SOTA2, NOx, N2O, H2S, CO2, CO, etc.
Hidrocarburs Aromàtics: Naftaleno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, Antraceno, Fluoranteno, Pires, Benzè(a)antraceno, Crise, Benzè(a)pireno, etc.
Metalls: Fums de soldadura, Hidròxids metàl·lics, Cr (VI), estany, plom, arsènic, mercuri, etc.

 

MESURAMENTS HIGIÈNICS FÍSICS
Luxómetro: mesurament de la intensitat lumínica.
Sonometría: mesurament del soroll.
Estrès Tèrmic: Índex WBGT.
Radiacions electromagnètiques.

 

INFORMES ERGONÒMICS
Informe de Manipulació Manual de Càrregues (MMC).
Informes posturals.

 

INFORMES DE SEGURETAT
Informi d'adequació de Màquines.

 

INFORMES DE FACTORS PSICOSOCIALS
Informe CoPsoQ ISTAS21.
Informe Psico 3.1 INSHT.


Prevenció laboral

Medicina del treball

Formació PRL

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

Aceptar